Ðî lapa izmanto cookies savâ Gerät. Ja jûs noklikðíiniet uz "Next", lai, mçs pieòemam, ka jûs piekrîtat saòemt visas sîkdatnes no ðîs vietnes. Uzziniet vairâk Privacy Policy tâlâk

Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten

Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
Sonstige HATZ Wildkrautbesen mit Stahlbürsten
 
 
1.999 EUR
 
3.999 EUR
pirm reistrcija
1/1986
Kilometru rdjums
1.001 km
Degviela
Dîzeïdzinçjs
Transportldzeka kategorija
apvidus auto/pikaps
Transportldzeka veids
Lietots automobilis
Prnesumkrba
Pârnesumkârba
Krsa
brûns
Kopjais svars
1.650 kg
Sdvietas
1
Iekjais numurs
hatz_wildkrautbesen_dup_1
Piezme

 • CORONA CORONA CORONA - COUNTDOWN LÄUFT ! ! !
 • Alles muss raus. JETZT !
 • Deshalb jetzt ALLE PREISE REDUZIERT.
 • IHRE Chance auf ein unwiederbringliches Schnäppchen...
 • Obacht:
 • Wir haben in diesen Zeiten keine geregelten Öffnungszeiten !
 • Besichtigungen ausschließlich nach telefonischer Terminvereinbarung !
 • Sie ärgern sich unnötig wenn Sie uns nicht antreffen.
 • Ein Termin ist für Sie nur von Vorteil:
 • Mit einem exklusiven Termin widmen wir uns voll und ganz Ihnen und Ihren Wünschen.
 • Besuchen Sie bitte unsere Website unter www.autohasselberg.de
 • Dort finden Sie in der Regel eine umfassende Beschreibung und bis zu 40 Fotos des Fahrzeugs...
 • Bleiben Sie gesund. Wir wünschen uns allen eine baldige Erlösung von Corona und weitestgehende Normalität für unser aller Leben...

- Wildkrautbesen Trecker Kehrmaschine ED 502 Helmut Völker Eberbach mit Hatz Diesel Motor

Dieses unverwüstliche Werkzeug um große Flächen zu kehren oder Wildkraut zu beseitigen wird sicherlich die nächsten 50 Jahre überleben.

Wenn Sie eine Maschine suchen, die Sie mit Leichigkeit mit der Handkurbel anwerfen aber auch im Fasching als Mel Gibson aus ´´Mad Max´´ auffahren könnten sind Sie hier genau richtig.

Aufsitzmäher mit geplanter Obsoleszenz, die schon nach wenigen Jahren ihren Geist aufgeben können sich bei diesem Relikt aus Steinzeiten eine Scheibe anschneiden..., Hatzenbichler

Kontaktpersona
Vai Jums ir vl jautjumi?

Jûsu Hasselberg GmbH komanda

Anette Hasselberg
Geschäftsführerin

040 - 60 68 770

* Papildu informâciju par jaunu vieglo automaðînu oficiâlo degvielas patçriòu un oficiâlajâm specifiskajâm CO2 emisijâm skatît "Rokasgrâmatâ par jaunu vieglo automaðînu degvielas patçriòu un CO2 emisiju", kuru var saòemt bez maksas visâs pârdoðanas vietâs un "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" vietnç www.dat.de.

Jsu zia piedvtjiem Lauki, kuri atzîmçti ar *, jâaizpilda obligâti.
Uzmanbu: ldzu, ievadiet savu vrdu!
Uzmanbu: ldzu, ievadiet kdu ziu!
Jums jâakceptç norâdîjumi par datu aizsardzîbu.


Jûs esat laipni aicinâti sazinâties ar mums pa tâlruni:
040 - 60 68 770

Norâdîjums par datu aizsardzîbu

Personîgie dati, kurus Jûs nodevât mûsu rîcîbâ, tiks izmantoti Jûsu pieprasîjuma apstrâdei, ko veiks uzòçmums "webmobil24.com" un "webmobil24.com" pilnvarotie pakalpojumu sniedzçji, un, ja tas bûs nepiecieðams pieprasîjuma izpildei/apstrâdei, nodoti ar "webmobil24.com" saistîtiem uzòçmçjiem un to pilnvarotiem pakalpojumu sniedzçjiem, respektîvi "webmobil24.com" partneriem un tur izmantoti vai apstrâdâti. Ja dati tiks nodoti iepriekð minçtajiem partneriem uz valstîm, kas atrodas ârpus Eiropas Ekonomiskâs zonas un tur apstrâdâti (piemçram, tehniskai saglabâðanai un apstrâdei pilnvarotajam datu apstrâdes pakalpojumu sniedzçjam uz ASV), tas, protams, tiks veikts saskaòâ ar spçkâ esoðajiem noteikumiem par personîgo datu aizsardzîbu. Nosûtot formulâru, Jûs apliecinât, ka piekrîtat saòemt e-pastu iepriekð minçtajos nolûkosJa nevçlaties, ka Jûsu dati tiek izmantoti iepriekð minçtajos nolûkos, sazinieties, lûdzu, ar iepriekð minçto piedâvâtâju.

Iesakiet ðo piedâvâjumu citiem
 
Dalîtos:
 
 1. Pārdod labus bildes transportlīdzekļus: 36 XXL fotoattĴlus, + slīdrādi un video katru iespĴjamo transportlīdzekli.

 2. Vissvarīgākā informācija par transportlīdzekli īsumā.

 3. Kontaktpersonu var izmantot atseviðÄ·i vai Ä£enerÄ´t no e-pasta atbildes sistÄ´mas datiem.

 4. Kvalitātes vadÄ«ba - Envkv vai kvalitātes zÄ«mogs tiek augðupielādÄ´ts automātiski

 5. Kontaktpersonu var izmantot atseviðÄ·i vai Ä£enerÄ´t no e-pasta atbildes sistÄ´mas datiem.

 6. Par mīļotājiem detaļas: pielāgot visas iespĴjas, iespĴjams.

 7. Ceļð uz jÅ«su koncesiju: tā kā klients vienmÄ´r atrod jÅ«s!

Video jauns Atzîmçt transportlîdzekli Transportlîdzeklis atzîmçts Neto saska ar §25a UStG (likums par apgrozjuma nodokli) PVN uzrdana nav iespjama PVN