Ta strona wykorzystuje cookies w Ger¤t. Po klikniêciu przycisku "Dalej", zak³adamy, ¿e zgadzasz siê, aby otrzymaæ wszystkie pliki cookie z tej strony. Dowiedz siê wiêcej Polityka prywatnoœci dalej

VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier

VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
VW Käfer auf Kübelwagen Chassis Krabbeltier
 
 
49.990 EUR
Pierwsza rejestracja
7/1966
Stan licznika
1.001 km
Paliwo
Super
Kategoria pojazdu
Limuzyna
Rodzaj pojazdu
Stary (Zabytkowy) Samochod
Moc (KW)
37 kW (50 PS)
Przek³adnia
4-biegowa mechaniczna
cylindry
4
PojemnoϾ skokowa
1.776 ccm
Kolor
jasno zielony
Tapicerka
Sztuczna skora Tapicerka antracyt
normy odnoœnie standardu handlowego [HSN]/normy odnoœnie standardu technicznego [TSN]
0600/000
Waga ca³kowita
775 kg
Wiêcej informacji
ciê¿ar ca³kowity
1.200 kg
ciê¿ar u¿ytkowy
425 kg
Ciê¿ar przyczepy z hamulcem (kg)
650 kg
Ciê¿ar przyczepy bez hamulca (kg)
400 kg
Wymiary zewnêtrzne (d³. / szer. / wys. w mm)
4030/ 1551/ 1640
miejsca siedz¹ce
5
wielkoϾ opon
215/70R15
Numer wewnetrzny
vw_kaefer_kuebel__1
Wyposa¿enie
  • faldowany dach
  • napêd na tylne ko³a
  • Stan: bardzo dobry
Uwaga

Dies ist das Ergebnis einer wunderbaren Symbiose aus dem Fahrgestell eines Typ 181 (Kübelwagen) und des Typ 11 (Käfer).

Ein unvorstellbar zeitaufwendiger Neuaufbau mit vielen liebevollen Details.

Teile, die überhaupt nicht mehr zu bekommen sind wurden hier in Einzelanfertigung hergestellt oder weltweit bei Sammlern zusammengesucht.

Schauen Sie sich bitte die Detailfotos auf unserer Homepage an: www.AutoHasselberg .de und Sie werden aus dem Staunen nicht rauskommen.

Eyecatcher auf jedem Käfertreffen, Sympathieträger und Kontaktmedium jedweden Zusammenkommens von Menschen mit Benzin im Blut.

Lassen Sie sich dieses skurrile Unikat nicht entgehen.

Und bitte hängen Sie sich nicht am Preis auf, allein die Teile haben annähernd das gekostet und somit ist dieses jeden Berg hoch krabbelnde Gürteltierchen den Preis wert, den ihm ein Sammler die Mühe und den Aufwand anerkennend zuspricht.

Partner do rozm¢w (imie, nazwisko)
Masz pytania?

Twój Zespó³ Hasselberg GmbH

Anette Hasselberg
Geschäftsführerin

040 - 60 68 770

* Szczegó³owe informacje o oficjalnym zu¿yciu paliwa oraz emisji CO2 nowego samochodu osobowego mo¿na znaleŸæ w "Wytycznych dotycz¹cych zu¿ycia paliwa oraz emisji CO2 nowego samochodu osobowego", które s¹ dostêpne we wszystkich punktach sprzeda¿y oraz w "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" na stronie www.dat.de.

Pañstwa wiadomoœæ do oferenta Pola oznaczone * to pola obowi¹zkowe.
Uwaga: wprowadŸ swoje imiê i nazwisko!
Uwaga: wprowad٠wiadomoϾ!
Zaakceptuj wskazówki dotycz¹ce ochrony danych.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu:
040 - 60 68 770

Informacje o ochronie danych

Wy¿ej wymienione dane osobowe s¹ przechowywane, przetwarzane, przekazywane i wykorzystywane przez webmobil24.com oraz zakontraktowanego przez webmobil24.de us³ugodawcê, w celu przetworzenia Pañstwa wniosku, a je¿eli jest to wymagane przekazywane do firm powi¹zanych z webmobile24.com. O ile dane s¹ przekazywane poza EWG do wy¿ej wymienionych stron i tam przetwarzane (np. w celu technicznego zapisania i przetworzenia przez zakontraktowanego us³ugodawcê w USA), proces ten odbywa siê oczywiœcie w pe³nej zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Poprzez wys³anie formularza oœwiadczaj¹ Pañstwo, ¿e wyra¿aj¹ zgodê, ¿e w wy¿ej wymienionym celu nawi¹zany zostanie z Pañstwem kontakt mailowy. Je¿eli ¿ycz¹ sobie Pañstwo, by dane nie by³y wykorzystane w wy¿ej wymienionym celu, prosimy o kontakt z wy¿ej wymienionym sprzedawc¹.

Poleæ tê ofertê znajomym
 
Podziel siê na:
 
  1. Sprzedawaj dobre zdjęcia pojazdw: 36 zdjęć XXL, + pokaz slajdw i film na kadym moliwym pojedzie.

  2. Najwaniejsze informacje o pojedzie na pierwszy rzut oka.

  3. Osoba kontaktowa moe być uywana indywidualnie lub generowana na podstawie danych z systemu odpowiedzi e-mail.

  4. ZarzÄ…dzanie jako›ciÄ… - Envkv lub pieczęć jako›ci sÄ… ‚adowane automatycznie

  5. Osoba kontaktowa moe być uywana indywidualnie lub generowana na podstawie danych z systemu odpowiedzi e-mail.

  6. Dla mi‚o›nikw szczeg‚w: regulacja wszystkich moliwych funkcji.

  7. Droga do Twojego salonu dealerskiego: w ten sposb klient zawsze CiÄ™ odnajduje!

Wideo nowy Zaznacz samochód Pojazd zaznaczony netto wed³ug §25a Ustawy o podatku obrotowym [UStG], nie mo¿na uzyskaæ dokumentu odnoœnie podatku VAT VAT